?>
Garofalo lägger fram sin första hållbarhetsrapport.
26-07-2021

Garofalo lägger fram sin första hållbarhetsrapport.

Ett viktigt delmål för vårt företag, som visar att hållbarhetsarbetet åtföljer verksamheten hos den anrika pastafabriken i Gragnano.

Pastificio Garofalo förkunnar stolt publiceringen av sin första hållbarhetsrapport, upprättad i samarbete med Lifegate, i enlighet med “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” definierade 2016 av Global Reporting Initiative (GRI), de internationellt mest använda riktinjerna som främjar en frivillig redovisning av uppnådda ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga resultat.
Rapporten är den andra i företagets historia, som dock valde att ta 2019 års utgåva som ett internt medvetandegörande kring egna såväl starka som svaga sidor. 2020 års redovisning offentliggörs alltså först efter att ha tagit itu med de mest relevanta frågorna som lyfts vid den första bedömningen.
“2020 har varit ett märkligt år som gjort avtryck i allas våra liv. Därför är det just under detta så speciella år som vi beslutat att publicera vår första hållbarhetsrapport vilken utgör, på sätt och vis, en utmaning för oss själva: utifrån de värderingar som utmärker oss sedan begynnelsen, dvs kvalitet, innovation, transparens, respekt för mångfald samt passion, har vi velat svara med konkreta åtgärder på våra konsumenters önskemål och krav, i takt med deras tilltagande medvetenhet och uppmärksamhet på vad de sätter på bordet”, säger Pastificio Garofalos VD Massimo Menna.
“Detta är helt i linje med  vårt dagliga åtagande att sätta en unik och omisskänlig pasta på våra konsumenters bord.”  

Med genomförandet av en väsentlighetsanalys kunde de viktigaste hållbarhetsfrågorna för Garofalo och dess intressenter identifieras, där 3 handlingsområden bedömts prioriterade för Garofalos hållbarhet:
Säkra och kvalitativa produkter tack vare en råvara av ypperlig kvalitet som väljs ut med största omsorg för att därefter följas upp och kontrolleras i varje bearbetningsfas, enligt en produktionsprocess där gamla anrika erfarenheter noga tas till vara, resultat av rönen från kontinuerlig forskning och en originell smaktolkning.
– Människorna i centrum med en ständig omsorg om den egna personalen, som dag efter dag engagerat möjliggör utförandet av verksamhetens diverse delar enligt företagets värderingar, samt med stor lyhördhet för allmänheten som pastafabriken står i ständig dialog med i syfte att skapa meningsfulla och beständiga relationer.
– Hänsyn till miljön varifrån pastafabriken hämtar sina huvudsakliga resurser, i förpliktelsen att minska sin miljöpåverkan, med aktsamhet i energiförbrukningen, i utsläppen och de material som untyttjas samt med en föredömlig avfallshantering.

HUR GAROFALO BLIR TILL
Garofalos fokus  på kvalitet, spårbarhet och livsmedelssäkerhet tar konkret form i kontinuerliga produkt- och processkontroller, både i den egna anläggningen och hos leverantörerna. Ett fokus som värdesätts av diverse kampanjer för att informera och öka medvetenheten hos de egna konsumenterna via ett transparensprojekt lanserat 2018 med sajten “comesifagarofalo.it”.
Durumvetemjölet som Garofalopasta är gjord av levereras från kvarnar vilka förutom att utgöra kvalitetsgaranti, ska vara så närbelägna som möjligt för att uppnå effektivare transporter och minimera miljöpåverkan. Sedan 2020 innehar Garofalo dessutom en silosanläggning för magasinering i grannregionen Apulien, som ska möjliggöra ett ännu bättre urval partier italienskt vete av ypperlig kvalitet. Rådande policy för råvaruupphandling riktar sig nämligen framförallt till vetekorn från Italien och Arizona, två geografiska områden som för närvarande motsvarar Gaofalos krav på kvalitet, miljöhänsyn och högsta livsmedelssäkerhet.
Garofalo ger dock förtur genomgående i sin verksamhet till de bästa italienska producenterna som ligger i närmast möjliga anslutning till anläggningen: under 2020 var det således  89,1% (jfr 85,3% under 2019) av den totala inköpssumman som gick till italienska leverantörer varav cirka 15% från hemmaregionen Kampanien.

MÄNNISKORNA
Garofalo har allt sedan begynnelsen varit mån om att vidta erforderliga åtgärder för att garantera hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, främja en inkluderande arbetsmiljö (de senaste 2 åren har Garofalo varit en av de 20 finalisterna i Diversity & Inclusion Brand Award) samt gynna balansen mellan privatliv och arbete.
Den 31 december 2020, hade Pastificio Garofalo 215 anställda, en ökning med 6,4% jämfört med 2019, tack vare en ständigt pågående affärsutveckling.  Antalet anställda kvinnor inom Garofalo är 32, 14,9% av personalstyrkan (+33,3% jämfört med 2019), med betydelsefulla och beslutsfattande poster både på laboratoriet och inom tillverkningen, trots att det rör sig om historiskt sett mansdominerade områden.
Trots det svåra året 2020 ökade anställningarna med 35,7% mot föregående år: 19 nyanställda varav 16 personer, 84% av rekryteringarna, är under 30 år, vilket befäster Garofalos ambition att ge ungdomarna utrymme och framhålla mervärdet de kan tillföra företaget.

MILJÖN
Kvaliten hos Garofalos produkter är en ofrånkomlig prioritet som går hand i hand med miljöhänsynen. Pastificio Garofalo strävar ständigt efter att hitta lämpliga åtgärder för att minska företagets energiförbrukning och öka användningen av alternativa och förnybara energikällor. Under 2020 blev anläggningens energiförbrukning 26.684.746 kWh, varav cirka 71% självproducerad från kraftvärmeanläggningen och 1,1% producerad av solcellsanläggningen. Till följd av produktonsökningen under 2020 för att möta en stigande efterfrågan på basvaror såsom pasta, ökade andelen inköpt el till 28% från 2019 års lägre  20%. Följaktligen påbörjades ansökningsärenden för att kunna utöka produktionskapaciteten för egenproducerad energi och t.o.m. överträffa tidigare andelar där kraftvärmeanläggningen täckte upp till 90% av elbehovet. De planerade projekten avser installation av en ny trigenerationsanläggning samt utbyggnad av solcellsparken som ska säkerställa det totala elbehovet och en betydande andel av den termiska energin.
Medveten även om betydelsen av de material som utnyttjas till produktförpackning i just livsmedelssektorn, har Pastificio Garofalo sedan knappt 15 år valt återvunnet papper till sekundärförpackningarna, vilket erhållits från upparbetningen av företagens samt invånarnas källsortering i regionen Kampanien. Dessa material genomgår en livscykelanalys (LCA) och certifieras av Forest Stewardship Council (FSC), medlemsorganisationen som identifierar trä från ansvarsfulla skogsbruk. På så sätt har utsläpp motsvarande 350 ton CO2 kunnat undvikas.
För primärförpackningarna har valet däremot fallit på plast, vilket är helt i linje med den kompromisslösa transparens som Garofalo står för. Plasten är dessutom det optimala materialet för att säkra och bevara pastans fysikokemiska egenskaper och livsmedelssäkerhet, vilket medför tryggheten att konsumenten får en produkt som är oförändrad jämfört med när den lämnade tillverkningsanläggningen.

Likväl, medveten om plastens miljöpåverkan, trots att den som Garofalo använder sig av är återvinningsbar till 100%, upphör företaget inte att ständigt söka alternativa lösningar. Under tiden förpliktar sig pastafabriken att underlätta slutkonsumentens del i återvinningen, genom lättfattliga anvisningar om källsortering.
Garofalo är väl införstådd med vikten av att ansvarsfullt hantera avfallet som uppstår i alla verksamhetsled och strävar att, i möjligaste mån, gynna återvinningen och minimera mängderna som går till deponi. Avfallet består till största del av rester från emballagematerial (plast och kartong), som i huvudsak återvinns.
Pasta genererar alltså inte enorma mängder avfall och även restprodukterna från bearbetningsprocessen kan återvinnas, t.ex. inom foder- och petfoodindustrin som biprodukter i zootekniskt syfte. 2020 återvanns på detta sätt 10.778 ton i restprodukter, mot 5.475 ton 2019. Andra föredömliga exempel på cirkulärekonomi som följer denna trend är de pastasugrör som Garofalo sedan 2015 levererar till barer och restauranger, tillsammans med en låda av återvunnet papper för insamling av använda sugrör. Sedan 2019 ingår Garofalo dessutom i ett revolutionerande samarbetsprojekt inom livsmedelinnovation, “I’mpasta”, ett slags surdeg framtaget av durumvete eller glutenfrtt av resterna från pastabearbetningen, som ger liv åt olika sorters degblandningar.
“Vi är medvetna om att det som vi hittills åstadkommit bara är början på vägen av fortlöpande utveckling och förbättring: vi antar denna utmaning och betraktar den som en chans, övertygade om att vi, med våra enkla dagliga handlingar kan bidra till att bygga en bättre framtid för kommande generationer”, förklarar Menna avslutningsvis.

Läs rapporten

Detta kan vara nåt för dig

Pasta Garofalo - Gragnanesi Spaghettoni XXL prisbelönades vid Brands Award 2019

Gragnanesi Spaghettoni XXL prisbelönades vid Brands Award 2019

Läs artikeln
Pasta Garofalo - Pasta Garofalo är roddmästarnas pasta

Pasta Garofalo är roddmästarnas pasta

Läs artikeln
Pasta Garofalo - Pasta Garofalo sponsrar Teatro S. Carlo

Pasta Garofalo sponsrar Teatro S. Carlo

Läs artikeln

Pastificio Lucio Garofalo S.p.A.
Pastai Street, n. 42 - 80054 Gragnano (NA) Italy
P.IVA 03575661214